ویژگی های رژیم آفلاین انگبین طب


کارگاههای آموزشی
محاسبه کالری مورد نیاز
کارگاههای آموزشی
محاسبه کربوهیدرات، پروتئین و چربی مورد نیاز (درشت مغذی‌ها یا ماکرونوترینت‌ها)
کارگاههای آموزشی
ارائه توصیه ها بر اساس تمام شرایط سلامتی فرد؛ مثل: انواع بیماری ها ،کبد چرب یبوست، ورم معده و غیره
کارگاههای آموزشی
تجویز مکمل‌ (درصورت نیاز)
کارگاههای آموزشی
ارائه رژیم بر اساس کلیه نیازهای فردی مانند رژیم کاهش وزن، افزایش وزن، ورزشکاران، دوران بارداری و شیردهی وغیره
کارگاههای آموزشی
امکان ارائه رژیم آنلاین تخصصی مانند رژیم های کم چربی، رژیم کتوژنیک ، دش ، مدیترانه ای و گیاه خواری
کارگاههای آموزشی
پشتیبانی و جواب به سوالات توسط متخصص تغذیه
کارگاههای آموزشی
ارزیابی میزان پیشرفت و امکان تغییر رژیم آنلاین در طول رژیم و درمان شما
کارگاههای آموزشی
پیگیری پیشرفت بر اساس گزارش هفتگی شما است که توسط ارسال فرم خاصی انجام می‌پذیرد.

افراد موفق رژیم