آنالیز غذایی

۱ - ثبت اطلاعات فیزیولوژیک

در گام اول، مشخصات فیزیولوژیک خود را ثبت نمایید

۲ - ثبت مصرف غذایی

مصرف غذاهای روزانه خود را در این گام وارد نمایید.