برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 ارتباط  بین تعادل پرواکسیدان /آنتی اکسیدانی و پروفایل گلیکولیپید، 6 ماه پس از عمل بای پس معده
ارتباط بین تعادل پرواکسیدان /آنتی اکسیدانی و پروفایل گلیکولیپید، 6 ماه پس از عمل بای پس معده
منتظر شده در 1399/01/23

چاقی نوعی بیماری مزمن است که در ایجاد استرس اکسیداتیو ایجاد می شود. جراحی بای پس معده روش استاندارد طلا در معالجه مشترک است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تعادل بین اکسیدانا و اکسیدان (PAB) به عنوان یکی از معیارهای استرس اکسیداتیو و پروفایل گلیکولیپید 6 ماه پس ازعمل بای پس معده بود. سی و پنج بیمار چاق با شاخص توده بدنی ≥35 کیلوگرم بر مترمربع با عوارض مشترک یا 40 کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی انتخاب شدند. از روش PAB برای تخمین استرس اکسیداتیو استفاده شد. آنتروپومتريك ها و گليكوليپيد پروفيل در اول و 6 ماه بعد از عمل جمع آوري شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. دراین مطالعه کاهش قابل توجهی بعد از عمل در مقادیر PAB سرم را در مقایسه با اول نشان داد. همه پارامترهای آنتروپومتریک و چندین پارامتر گلیکولیپید به طور قابل توجهی بعد از عمل کاهش یافت ، در حالی که کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا بی تأثیر بود. تجزیه و تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که مقادیر PAB بعد از عمل تحت عمل جراحی بای پس معده تحت تاثیر قرار گرفته است.

 

اشتراک در فضای مجازی