برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 هدف قرار دادن ریز محیط زیست تومور به عنوان یک روش درمانی بالقوه در سرطان روده بزرگ
هدف قرار دادن ریز محیط زیست تومور به عنوان یک روش درمانی بالقوه در سرطان روده بزرگ
منتظر شده در 1399/01/23

سرطان کولورکتال (CRC) معمولاً در اواخر مرحله تشخیص داده می شود که ممکن است متاستاز تومور قبلاً رخ داده باشد. درمان های فعلی اغلب در بیماری متاستاتیک بی اثر هستند و در نتیجه تشخیص دیررس اغلب با نتایج ضعیف در CRC همراه است. بنابراین استراتژی های جایگزین ضروری است. تعامل بین سلول های سرطانی اپیتلیال و ریزساختار بافت آنها در متاستاز نقش دارد و بنابراین مطالعات اخیر به بررسی بر خواص ریز محیط زیست تومور و مکانیسم متمرکز ساختن سلول های متاستاتیک از ریز محیط زیست تومور برای بقا ، فرار سیستم ایمنی و رشد می پردازد. ما توسعه روشهای درمانی ترکیبی را که در هدف قرار دادن ریزمحیط سرطان روده بزرگ متمرکز شده اند ، مرور کرده ایم

 

اشتراک در فضای مجازی