برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 هدف قرار دادن سلولهای بنیادی سرطانی به عنوان روش درمانی در درمان سرطان روده بزرگ
هدف قرار دادن سلولهای بنیادی سرطانی به عنوان روش درمانی در درمان سرطان روده بزرگ
منتظر شده در 1399/01/18

سرطان کولورکتال یکی از شایعترین سرطانها در سطح جهان استبخش عمده ای از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ که تحت شیمی درمانی معمولی تحت درمان قرار می گیرند ، در نهایت بازگشت موضعی یا متاستاز پیشرفت می کنند. عدم موفقیت کامل در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ ممکن است مربوط به عدم ریشه کنی کامل سلولهای بنیادی سرطانی هنگام استفاده از روش درمانی معمول باشد. سلولهای بنیادی سرطان کولورکتال تعداد کمی از سلولهای توموری را تشکیل می دهند که دارای خواص تکثیر و تمایز سریع هستند. سلولهای بنیادی سرطان کولورکتال نیز از نظر فنوتیپی و مولکولی از هم متمایز بوده و در برابر رادیوتراپی شیمی درمانی معمولی مقاوم هستند. بنابراین ، شناسایی رویکردها در ترکیب با درمان معمول برای هدف قرار دادن و ریشه کن کردن سلولهای سرطانی بسیار مهم است. هدف از این بررسی ، جمع بندی یافته های اصلی مطالعات اخیر در مورد هدف قرار دادن سلولهای بنیادی سرطان کولورکتال به عنوان یک روش درمانی جدید در درمان سرطان روده بزرگ بوده است.

 

اشتراک در فضای مجازی