برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 ارتباط عناصر کمیاب با سندرم قبل از قاعدگی ،دیسمنوره و سندرم روده تحریک پذیر در بزرگسالان
ارتباط عناصر کمیاب با سندرم قبل از قاعدگی ،دیسمنوره و سندرم روده تحریک پذیر در بزرگسالان
منتظر شده در 1399/01/25

سندرم قبل از قاعدگی (PMS) ، دیسمنوره اولیه (PD) و سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شکایات شایع در زنان در سن باروری است. وضعیت عنصر کمیاب ممکن است با پیشرفت این اختلالات مرتبط باشند اما اطلاعات موجود نامشخص است. مطالعه حاضر با هدف ارتباط بین مس و روی سرمی و غذایی با تعدادی شرایط فیزیکی و روانی مرسوم میان زنان جوان می باشد. این مطالعه مقطعی شامل 448 دختر نوجوان بود که به چهار گروه تقسیم شدند: افراد مبتلا به) PMS  67نفر) ، )PD 161نفر)، هر دو PMS و PD  (146نفر) و نرمال (74 نفر). IBS طبق پرسشنامه III  Rome تشخیص داده شد. جذب اتمی شعله (Varian AA240FS) برای اندازه گیری روی و مس سرم استفاده شد. اختلاف معنی داری در فراوانی IBS در چهار گروه مربوط وجود داشت. شیوع IBS در گروه PD به طور قابل توجهی بیشتر بود .تفاوت بین میانگین مقادیر روی و مس سرم و رژیم غذایی در چهار گروه معنی دار نبود.اگرچه ، میانگین دریافت روی رژیم غذایی در افراد دارای IBS نسبت به افراد فاقد IBS به طور قابل توجهی پایین بود. بطو کلی میتوان گفت که دختران مبتلا به IBS از نظر علائم زنان از جمله PD و PMS به طور قابل توجهی بالاتر هستند. مصرف کمتر رژیم غذایی روی در افراد مبتلا به IBS نشانگر نیاز توجه به الگوهای رژیم غذایی در این افراد  می باشد.

 

اشتراک در فضای مجازی