برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 داربست نانوالیاف ترکیبی  پلی ‐ L ‐ لاکتیک اسید / پلی (ε ‐ کپرولاکتون می تواند مارکرهای بیوشیمیایی و مولکولی ازسلول های بنیادی پرتوان مشتق شده از سلولهای کبدی مانند را بهبود بخشد
داربست نانوالیاف ترکیبی پلی ‐ L ‐ لاکتیک اسید / پلی (ε ‐ کپرولاکتون می تواند مارکرهای بیوشیمیایی و مولکولی ازسلول های بنیادی پرتوان مشتق شده از سلولهای کبدی مانند را بهبود بخشد
منتظر شده در 1399/01/16

راهکار جایگزین مناسب برای پیوند کبد ، استفاده از داربست های نانوالیاف به همراه سلول های بنیادی است. در این مطالعه ، یک هیبرید تصادفی از پلی اسید لاکتیک (PLLA) وپلی ε ) کاپرولاکتون( (PCL) به عنوان یک کشت سه بعدی برای تمایز سلول های سلولهای کبدی مانند در مقایسه با کشت های معمول(دو بعدی) پرداخته ایم. بیان نشانگر آندودرمال ، forkhead box A2 (FOXA2) ، در روز 3 و نشانگرهای کبدی مورد بررسی قرار گرفت.  آلبومین (ALB) ، α 1 آنتی تریپسین (AAT) ، و سیتوکراتین ‐ 18 (CK-18) در روز 18 با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز کمی qPCR مورد بررسی قرار گرفت. و همچنین ، ALB ، α-fetoprotein (AFP) ، و لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) جذب با استفاده از ایمونوسیتوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این ، رنگ آمیزی سلول  توسط periodic acidSchiff  و روغن قرمز انجام شد. علاوه بر این ، AFP و تولید اوره با روش کمی لومینسانس و کالیمتری مورد بررسی قرار گرفت. میکروسکوپ الکترونی و نگاره (SEM) در مدلهای 2D و 3D تغییرات سلول را نشان داد. بیان ژن نشانگرهای کبدی در کشتهای سه بعدی بطور معنی داری بیشتر بود. علاوه بر این ، ایمونوسیتوشیمی و رنگ آمیزی سلولی نشان داد که جذب ALB ، AFP ، LDL، ، periodic   acidSchif  و روغن قرمز در هر دو سلول حاصل از 2D و 3D بیان شده است. علاوه بر این ، ارزیابی AFP و ترشح اوره بین استراتژی های 2D و 3D تفاوت معنی داری داشت. این یافته ها نشان می دهد که سلول های عملکردی کشت شده بر روی داربست PLLA / PCL ممکن است برای سلول درمانی و داروهای احیا کننده مناسب باشد.

 

اشتراک در فضای مجازی