برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 هدف گیری استروما در سرطان لوزالمعده
هدف گیری استروما در سرطان لوزالمعده
منتظر شده در 1399/01/12

Desmoplasia  یا استروما فیبروتیک فراوان یک ویژگی بدخیمی است که اثر زیادی بر ایجاد تومور، رگ زایی، و مقاومت به درمان است. سلولهای استروما فعال شده دارای چندین نوع سلول از جمله سلول های اندوتلیال ، سلولهای عصبی ، سلولهای التهابی / ماکروفاژها ، سلولهای ستاره ای و ماتریکس خارج سلول می باشد. به عبارت دیگر ، تداخلات تومورها ، انعطاف پذیری و مقاومت به داروها ، تومورها را تعدیل می کند. بنابراین ، هدف قرار دادن استروما تومور در ترکیب با عوامل شیمی درمانی معمولی می تواند یک روش امیدوار کننده در درمان سرطان لوزالمعده ارائه دهد. این بررسی به طور خلاصه دانش فعلی در مورد سلول های ستاره ای لوزالمعده ، هدف قرار دادن بخش های استروما با تأکید ویژه بر کارآزمایی های بالینی استروما به عنوان گزینه ای در درمان سرطان لوزالمعده هدف قرار می دهد.

 

اشتراک در فضای مجازی