برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 وضعیت فعلی و آینده نگر کورکومین به عنوان یک عامل بالقوه درمانی در درمان سرطان روده بزرگ
وضعیت فعلی و آینده نگر کورکومین به عنوان یک عامل بالقوه درمانی در درمان سرطان روده بزرگ
منتظر شده در 1399/01/24

سرطان روده بزرگ سومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. از این رو نیاز به شناسایی داروهای جدید درمانی که باعث بهبود شوند موردنیاز است. آزمایش اخیر در مرحله اول نشان داد که کورکومین بی خطر است  وکمکی قابل تحمل به شیمی درمانی در FOLFOX ، در
متاستازهای کبدی کولورکتال مشتق از بیمار در دوزهای حداکثر 2 گرم در روزمی کند. آزمایشات دیگراثر ترکیب کورکومین با FOLFOX در بیماران دارای عملکرد غیرمستقیم سرطان روده بزرگ نشان داد. هدف از بررسی کنونی ، جمع بندی دانش فعلی در مورد مکانیسم های مولکولی احتمالی کورکومین در CRC با تأکید ویژه بر بالینی و مطالعات بالینی اولیه سرطان روده بزرگ آن بود

 

اشتراک در فضای مجازی