برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی PON1 و CETP با وجود سندرم متابولیک؛ تأثیر ژنوتیپها بر روی  فعالیت و غلظت سرم آنها
ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی PON1 و CETP با وجود سندرم متابولیک؛ تأثیر ژنوتیپها بر روی فعالیت و غلظت سرم آنها
منتظر شده در 1399/01/16

سندرم متابولیک (MetS) با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 همراه است. ژنهای PON1 و CETP ممکن است در پاتوژنز متابولیسم لیپیدها و در نتیجه MetS نقش داشته باشند. چند پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی تک ژنها برای تأثیرگذاری بر عملکرد آنها نشان داده شده است. کورکومین یک رنگدانه زرد زردچوبه است که با استفاده از خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی ، فعالیت دارویی بیشماری را در چاقی و شرایط مرتبط با آن نشان داده است. ما با هدف ارزیابی ارتباط این پلی مورفیسمها با سندرم متابولیک و بررسی اینكه آیا این واریانت های ژنتیكی با فعالیت تغییر یافته PON1 و سطح پروتئین CETP در خط پایه و پس از مصرف مکمل كوركومین مرتبط است یا نه. ژنوتیپ های پلی مورفیسم PON1 و CETP در 81 بیمار مبتلا به MetS و 100 فرد سالم با استفاده از تکنیک های ARMS-PCR و PCR-RFLP تعیین شد. افراد با ژنوتیپ های مختلف پلی مورفیسم PON1 rs662 ، rs854560 و rs705379 با فعالیت پاراکسوناز و غلظت پروتئین سرم CETP  در ابتدا ، یا بعد از مداخله ارتباط ندارد. افراد با ژنوتیپ های مختلف PON1 rs854560 در فعالیت های آریل استراز سرم تفاوت معنی داری دارند. از نظر آماری تفاوت معنی داری در فراوانی ژنوتیپ بین مبتلایان به MetS و شاهد برای ژنوتیپ CETP rs5882 وجود داشت اما در فرکانس های ژنوتیپی و هاپلوتیپ برای پلی مورفیسم مورد مطالعه PON1 تفاوتی وجود نداشت. نسبت احتمالات برای CETP rs5882 با استفاده از یک مدل غالب از نظر آماری معنی دار بود.

 

اشتراک در فضای مجازی