اندازه گیری نوسانات فشار خون | مشهد

اندازه گیری نوسانات فشار خون

یکی از مشکلات شایع افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی عدم تعیین فشارخون دقیق هر فرد می باشد، زیرا فشار خون باتوجه بهمیزان فعالیت، استرس و سبک زندگی افراد متفاوت بوده و ممکن است با یک بار اندازه گیری، فشار واقعی افراد مشخص نشود ، در این مرکز درمانی با استفاده دستگاه های پیشرفته و جدید فشار خون ۲۴ ساعته افراد اندازه گیری شده و فشار خون واقعی بیماران مشخص می شود تا درمان اصولی برای فرد در نظر گرفته شود.


مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲