اندازه گیری نوسانات فشار خون

اندازه گیری نوسانات فشار خون
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲

یکی از مشکلات شایع افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی عدم تعیین فشارخون دقیق هر فرد می باشد، زیرا فشار خون باتوجه بهمیزان فعالیت، استرس و سبک زندگی افراد متفاوت بوده و ممکن است با یک بار اندازه گیری، فشار واقعی افراد مشخص نشود ، در این مرکز درمانی با استفاده دستگاه های پیشرفته و جدید فشار خون ۲۴ ساعته افراد اندازه گیری شده و فشار خون واقعی بیماران مشخص می شود تا درمان اصولی برای فرد در نظر گرفته شود.