اندازه گیری سوخت و ساز پایه

اندازه گیری سوخت و ساز پایه
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲

در بسیاری افراد با گرفتن رژیم های غذایی غیراصولی و نادرست بدن را  دچار شرایط تغییر متابولیسم کرده و فرد دیگر به رژیم غذایی جهت کاهش  وزن پاسخ نمی دهد و باعث می شود که انگیزه فرد جهت ادامه درمان کاهش یافته یا به  سمت  روش  های خطرناک روی آورند، در این مرکز  با  استفاده از تکنولوژی کالری  متری  غیر مستقیم  که از  میزان  اکسیژن  مصرفی و دی اکسید کربن دفعی در گاز های تنفسی استفاده می کند، می تواند میزان سوخت  و ساز و متابولیسم  افراد را مشخص کند و سپس  توسط متخصص تغذیه  رژیم غذایی  مخصوص  با میزان متابولیسم افراد طراحی شده و مراجعه کنندگان با روش علمی و دقیق و با احتمال شکست کم  موفق به کاهش وزن های پیوسته و مناسب می شوند