برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

آزمایش ژنتیک | مشهد

آزمایش ژنتیک
آزمایش ژنتیک

 

تعرفه های آزمایشگاه ژنتیک

 

ردیف

 

نام آزمایش

نوع نمونه

مدت زمان پاسخ دهی

تعرفه (تومان)

 1

تهیه کاریوتایپ از مایع آمنیون

20 سی سی مایع آمنیون

3-2 هفته  

 1,550,500

 2

 QF-PCR

6 سی سی مایع آمنیون + 3 سی سی خون

 EDTA مادر

3-2 روز  

 660,000

 3

کاریوتایپ مایع آمنیونQF-PCR+

25 سی سی مایع آمنیون

 -

 2,000,000

 4

تهیه کاریوت ایپ از خون 

     5  س س خون مح یطی لوله هپا ری نه

3-2 هفته 

550,000

 5

تهیه کاریوت ایپ از خون با کیفیت بال  

     5  س س خون مح یطی لوله هپا ری نه

3-2 هفته 

 770,000

 6

بررسی سندرم X شکننده با استفاده از کاریوتایپ

6 سی سی خون محیطی لوله هپارینه

3-2 هفته  

 950,100

 7

بررسی آنمی فانکونی، سندرم های شکست کروموزوم ی

6 سی سی خون محیطی لوله هپارینه

3-2 هفته  

 950,100

 8

بررسی سندرم بلوم

6 سی سی خون محیطی لوله هپارینه

3-2 هفته  

 950,100

 9

استخراج DNA از خون

6 سی سی لوله EDTA

2 روز  

 162,000

 10

استخراج RNA از خون  

6 سی سی لوله EDTA

2 روز  

 230,460

 11

بررسی ژنتیکی پنل ترومبوفیلی+ ACE

6 سی سی لوله EDTA

2-1 هفته  

 720,000

 12

فاکتور V لیدن، فاکتور II و MTHFR و PAI

6 سی سی لوله EDTA

2-1 هفته  

 550,000

 13

 ACE

6 سی سی لوله EDTA

7 روز  

 309,230

 14

حذف های کروموزوم Y و AZF

6 سی سی لوله EDTA

7 روز  

930,000

 15

 Cell Free DNA (NIPT)

خون در لوله مخصوص NIPT

3-2 هفته  

 2,800,000

 

 

ردیف

 

نام آزمایش

نوع نمونه

مدت زمان پاسخ دهی

تعرفه

تخفیف طرف قرارداد

 16

بررسی کل اگزوم  

6 سی سی خون EDTA یا 6 سی سیمایع آمنیون یا بافت

3-2 ماه  

 

8,500,000

 

 8,000,000

 17

 Array CGH

6 سی سی خون EDTA یا 6 سی سیمایع آمنیون یا بافت

3-2 هفته  

 4,185,000

 4,000,000

 18

  Connexin 26 (GJB2) ناشنوایی

6 سی سی خون لوله EDTA

2 هفته

 750,000

 30% (525,000)

 19

  Connexin 30 (GJB6) ناشنوایی

6 سی سی خون لوله EDTA

2 هفته

 850,000

 30% (595,000)

 20

  Connexin 26&30ناشنوایی

6 سی سی خون لوله EDTA

2 هفته

 1,400,000

 30% (980,000)

 21

تعیین ابوت د و نفر

6 سی سی خون لوله EDTA

3-2 هفته  

750,000x2

700,000×2

 22

بررس حذفهای شایع بیماری SMA 

6 سی سی خون لوله EDTA

5-4 هفته  

 800,000

 700,000

 23

بررس حذفهای شایع بیماریSMA  در جنین  

6 سی سی مایع آمنیون یا بافت

5-4 هفته  

 1,605,900

 1,480,000

 24

بررسی  مولکولی سندرم X شکننده 

6 سی سی خون لوله EDTA

4-3 هفته  

 1,100,000

 25% (800,000)

 25

بررسی جهشهای حذفی شایع در DMD

6 سی سی خون EDTA

2-1 ماه  

 3,800,000

 3,600,000

 26

بررس ژن CYP21A2 در بیماری CAH

6  س س خون EDTA ی ا 6  س سمایع آم ن یون ی ا بافت

 2 هفته

 1,950,000

 25% (1,462,000)

 27

  SLOS

6 سی سی مایع آمنیون  +

2 سی سی خون مادر

1 هفته

 1,950,000

 20% (1,560,000)

 28

بررسی حذفهای BRCA1&2  در سرطان پستان و تخمدان 

6 سی سی خون لوله EDTA

3-2 ماه  

 4,700,000

 4,500,000

 29

تهیه کاریوتایپ از مغز استخوان

4 سی سی مغز استخوان یا 5 سی سیخون

2 هفته

 770,000

 30% (539,000)

 

 

ردیف

 

نام آزمایش

نوع نمونه

مدت زمان پاسخ دهی

تعرفه

تخفیف طرف قرارداد

 30

 HPV Genotyping

20 سی سی نمونه LBC

1 هفته

 537,500

 20% (430,000)

 31

 Pap smear

20 سی سی نمونه LBC

1 هفته

 70,000

-

 32

 Mutation

به ازای یک نفر یک جه ش

3 سی سی خون لوله EDTA

4-3 هفته  

 750,000

نفر دوم 550

 600,000  450,000

 33

تعیین جنسیت با استفاده از خون مادر  

6 سی سی خون لوله EDTA

1 هفته

 1,000,000

 800,000

 34

ی

بررس شکنندگ DNA اسرپم 

2 س س اسرپم تازه 

1 هفته 

 250,000

 30% (175,000)

 35

 CMV

           6  س س مایع آمن یون 

1 هفته 

 307,000

 20% (246,000)

 36

توکسوپلاسما

           6  س س مایع آمن یون 

1 هفته 

 307,000

 20% (246,000)

 37

روبلا 

           6  س س مایع آمن یون 

1 هفته 

 450,000

 20% (360,000)

 38

توالی یایب ژن MEFV بیماری تب مدي رپانه ا ی فام ی ل 

       6  س س خون لولهEDTA  

1 ماه 

 2,450,000

 2,200,000

 39

  کی ف  HCV

2 س س پلاسما

1 هفته 

 577,000

 30% (404,000)

 40

 کمی  HCV

2 س س پلاسما

1 هفته 

 1,349,000

 40% (809,400)

 41

  کی ف  HBV

2 س س پلاسما

1 هفته 

 307,000

 30% (215,000)

 42

  کمی  HBV

2 س س پلاسما

1 هفته 

 1,188,000

 40% (712,000)

 


مشهد - خیابان پاستور، نبش پاستور ۵، پلاک ۲۳
۰۵۱-۳۸۴۲۹۰۰۲