فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
09156211368

 طراحی برنامه ورزشی اختصاصی زیر نظر متخصص فیزیولوژی ورزشی با توجه به میزان آمادگی، شرایط جسمانی ، بیماری ،  ظرفیت اکسیژن گیری افراد تا باعث شود میزان اثر بخشی سایر روش های درمانی افزایش یافته و عوارض ناشی از ورزش های غیر اصولی به  شیوه های غیر صحیح کاهش یابد طراحی برنامه های تخصصی رژیم درمانی و مکمل های غذایی  ورزشکاران جهت آمادگی مسابقات یا دوره های زیبایی و پرورش  اندام زیر نظر متخصص تغذیه و متخصص فیزیو ورزشی به صورت اصولی با انجام آزمایشات تخصصی و بررسی نیاز واقعی ورزشکاران به مکمل های مورد نیاز، جهت کاهش عوارض و هزینه های ورزشکاران در طول دروه های آمادگی .