برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

پزشکی هسته ای

اسکن استخوان تمام بدن با اسپکت

مشهد

اسکن استخوان تمام بدن بدون اسپکت

مشهد

اسکن تراکم استخوان کودکان (تا ۱۴ سال)

مشهد

اسکن تراکم استخوان بالغین

مشهد

اسکن تهویه ریه

مشهد

اسکن پرفیوژن ریه

مشهد

اسکن اکتروتاید

مشهد

اسکن اکتروتاید با اسپکت

مشهد

اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل

مشهد

اسکن مثانه جهت بررسی کشت ادراری (DRC)

مشهد

اسکن RBC دناتوره

مشهد

اسکن RBC کبد (همانژیوم)

مشهد

اسکن RBC کبد با اسپکت

مشهد

اسکن بررسی خونریزی گوارشی

مشهد

اسکن اسکروتوم

مشهد

اسکن مجاری اشکی

مشهد

اسکن قلب با پیروفوسفات و اسپکت

مشهد

اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect

مشهد

اسکن پرفیوژن قلب جهت بررسی ویابیلیتی

مشهد

اسکن پاراتیروئید

مشهد

اسکن پاراتیروئید با اسپکت

مشهد

اسکن تیروئید

مشهد

اسکن مجاری صفراوی

مشهد

اسکن تخلیه معده

مشهد

اسکن کبد طحال

مشهد

اسکن لنفوسینتی گرافی

مشهد